Zdravotnictví

ARBES Technologies nabízí nemocnicím a ostatním zdravotnickým zařízením komplexní informační systém – od modulárního ERP systému ARBES FEIS, přes systém pro automatizaci obchodních a řídících procesů ARBES WorkFlow a manažerský informační systém ARBES Reporting (ARBES BI) až po správu, sdílení a archivaci dokumentů ARBES ECM/BPM.

Reference

ARBES Feis - modulární řešení

PODNIKOVÝ informační systém pro SPRÁVU EKONOMICKÉ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AGENDY

ARBES FEIS je moderní, technologicky vyspělý a uživatelsky přívětivý podnikový informační systém, který pokrývá správu ekonomické, účetní a daňové agendy. Představuje ideální řešení pro zdravotnická zařízení, které chtějí automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat procesy, zajistit transparentnost a docílit vyšší efektivity a úspor

Klíčové vlastnosti

 • Modulární struktura
 • Výkonná a spolehlivá databáze Oracle
 • Široké možnosti parametrizace a přizpůsobení obchodním procesům zákazníka
 • Možnost zpracování agendy více podniků v jedné databázi

 • Podpora různých národních prostředí
 • Možnost souběžného účtování a vykazování podle dvou různých metodik
 • Široké možnosti integrace s dalšími systémy a zdroji dat
 • Možnost automatizace doručování dokladů do datových schránek

Zdravotnická zařízení využijí především moduly Účetnictví, Sklad, Majetek a Plán a rozpočet. Důležitými pomocníky bude určitě také modul Cashflow manažer a jeho agenda predikce peněžních toků, moduly ISDOC  a Univerzální importér, které zajistí efektivní, rychlou a bezpečnou výměnu dokladů se svými obchodními partnery.

Pomocí modulu Workflow je možné podpořit velké množství procesů od žádanek na léky a zdravotnický materiál až po zpracování přijatých faktur.

Velkou pomocí pro uživatele je i online vazba na veřejné registry – Registr plátců DPH, ARES – zjištění DIČ, názvu a adresy podle IČ; VIES – zjištění názvu a adresy podle DIČ; Insolvenční rejstřík – kontrola dlužníka a zasílání e-mailových notifikací o změnách údajů v registrech.

Příspěvkové organizace jistě uvítají doplňky CSÚIS a PAP, které jim umožní snadno připravit zákonem předepsané účetní výkazy.

Důležitou vlastností systém ARBES FEIS je široká možnost uživatelských parametrů a jeho otevřenost, což umožňuje řešit i ty nejnáročnější a často specifické požadavky nemocnic a zdravotnických zařízení, např.:

 • specializované výkazy pro zřizovatele (výkazy pro MZ, Krajské úřady, města apod.) – CSÚIS, PAP, MÚZO, MARK-Q …
 • zakázkové výkazy pro samotná zdravotnická zařízení – Výkazy pro srovnávací analýzu, Přehledy nákladů a výnosů dle libovolného členění a porovnání s plánem, Sumarizace nákladů, Přeúčtování DPH …
 • několikastupňové rozpouštění režijních nákladů různými metodami (např. poměrem přímých mzdových nákladů středisek, poměrem užitkových ploch …)
 • pásmový přehled pohledávek a závazků

 • správa věcných a peněžních depozit
 • podrobné sledování spotřeby zdravotnického materiálu na jednotlivých odděleních, včetně sledování maloobrátkového a bezobrátkového materiálu
 • inventarizace majetku pomocí mobilních čteček čárového kódu
 • evidence, servis a prevence zdravotnické techniky, apod.

ARBES WorkFlow

Systém pro AUTOMATIZACI OBCHODNÍCH a ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ.

ARBES WorkFlow umožňuje nemocnicím a zdravotnickým zařízením automatizovat a zpřesnit řídící procesy a tím dosáhnout nižší administrativní náročnosti na schvalovací procesy. Úspor je dosaženo díky jednoduchému, účelnému a plně automatizovanému toku dokumentů a z toho plynoucí nižší administrativní náročnosti na schvalovací procesy.

Systémem ARBES WorkFlow lze procesně řešit „Žádanky a objednávky“ – proces žádosti o nákup zboží a služeb s možností vícestupňové schvalování a schvalovacích limitů, „Faktury“  – proces schvalování faktur včetně automatické dokumentace průběhu celého schvalovacího procesu a následného zaúčtování, „Smlouvy“ – proces návrhu a schvalování smluv s možností schvalování ve více stupních a s ohledem na časové limity, „Cestovní příkazy“ – návrh a schvalování pracovních cest, včetně schvalování výdajů a následného vyúčtování, „Integrace na systémy třetích stran“

Klíčové vlastnosti

 • Aplikace jednoduše dostupná prostřednictvím webového prohlížeče
 • Jednotný, přesně definovaný proces dokladů
 • Vysoká bezpečnost přístupu k datům a manipulaci s nimi – databáze Oracle
 • Modifikace schvalovacího procesu

 • Mailová notifikace úkolů a eskalací
 • Jednoduchá zastupitelnost – delegování rolí/pracovníků
 • Možná integrace s ostatními systémy ARBES (FEIS, DMS), příp. systémy třetích stran

Hlavní přínosy

 • Jednotný systém schvalování dokladů
 • Úspora manuálních úkonů, automatizace a minimalizace chyb
 • Přístup na vybrané doklady a operace pomocí webového prohlížeče
 • Zpracování a sledování procesu oběhu dokladů ze systému WorkFlow i ze systému FEIS

 • Sledování, vyhodnocení a eliminace problémových fází procesu a jeho následná optimalizace
 • Možnost operativního a rychlého dohledání všech dokladů a příloh
 • Správa úkolů, eskalace a delegování pravomocí umožňuje zajistit efektivní procesy
 • Nezávislé řešení integrované se systémem ARBES FEIS, s možností integrace dalších systémů a datových zdrojů

ARBES Reporting

MANAŽERSKÝ systém pro PODPORU STRATEGICKÉHO I OPERATIVNÍHO ŘÍZENÍ

ARBES Reporting je moderní webová aplikace, která obsahuje intuitivní uživatelské rozhraní integrující hlavní reportingové a analytické funkce (ad-hoc analýzy, dashboardy (panely reportů) a personalizované reporty). Řešení zprostředkovává okamžitý přehled hospodářského výsledku, přehled pohledávek po splatnosti, cash-flow, plnění plánu proti očekávání, či jiných ukazatelů vykazovaných na produkt či zákazníka včetně rychlé analýzy a zhodnocení v podobě grafů, idikátorů a trendových křivek.

Více – viz  ARBES BI, ARBES Reporting

ARBES ECM/BPM

Moderní systémy pro SPRÁVU DOKUMENTŮ A BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Řešení ECM/BPM pokrývají širokou škálu potřeb finančních institucí, podniků, organizací veřejné správy a také zdravotnických zařízení, které pracují s velkými objemy dokumentů a potřebují zjednodušit a optimalizovat své obchodní procesy.

Společnost ARBES Technologies nabízí tyto moderní systémy pro správu, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu, stejně jako řešení pro řízení, podporu a automatizaci obchodních procesů na osvědčené a technologicky vyspělé platformě EMC Documentum.

Více – viz DMS, BPM

Zanechte stopu, zavoláme Vám