Pomáháme firmám zavést procesy pro podporu udržitelnosti životního prostředí

Firmy po celém světě akcelerují udržitelný rozvoj ekonomiky. Již nyní samy od sebe vynakládají čím dál tím více prostředků do podpory svého oběhového hospodářství a ochrany životního prostředí. Většina finančních institucí se snaží tyto aktivity podporovat např. výhodnějšími úvěry na základě ekologických ratingů těchto firem. Zároveň s tím dochází ke vzniku nových legislativních nařízení. Jedním z nich je výkaznictví udržitelné ekonomiky.

Zatímco dnes je tato povinnost založená na subjektivních datech vybraných subjektů, za rok jich budou již tisíce a výkaznictví bude založeno na objektivní taxonomii. Společnost ARBES Technologies tomu jde naproti, a vyvíjí systém, který bude firmám sloužit k sběru dat pro posuzování firem a k automatickému reportování v rámci naplnění principů ESG (environmentální, sociální a udržitelné správy a řízení).

Firmy jsou povinné investovat do ekologie

Zpřísňující podmínky, jako je zelená dohoda pro Evropu, tlak spotřebitelů na udržitelnost nebo nefinanční ukazatele tržního počínání firem, vedou k tomu, že firmy do svých strategií implementují jednotlivé aspekty dlouhodobé udržitelnosti. „Tento trend se odráží i v nasměrování investičního kapitálu a investic do nových zelených aktivit. K tomu, aby se tyto ambice naplnily, Evropský parlament 18. června 2020 schválil pravidla, podle nichž by se měly určovat ekologicky udržitelné investice,“ prozrazuje Tomáš Rubač, senior analytik a produktový manažer společnosti ARBES Technologies.

Cílem legislativního rámce 2020/852 je poskytnout investorům a úvěrovým organizacím kvantitativně vyjádřené informace o míře podílu jednotlivých investic firem do hospodářských činností podporující dlouhodobou environmentální (ekologickou) a sociální (společenskou) udržitelnost. Podstatným kritériem není jen aktuální stav, ale i zamýšlené nebo probíhající projekty vedoucí k jeho zlepšení. Jinými slovy jasně definovat, jak moc zelené jednotlivé investice jsou a jak moc se je daná společnost snaží zlepšit.

Jak se to projeví v investování

Podle společnosti Deloitte bude odvětví finančních služeb hnací silou našeho přechodu k udržitelnému hospodářství. Široká škála zainteresovaných stran požaduje finanční systémy, které budou odolné vůči komplikované síti environmentálních a sociálních rizik a které průkazně zajistí financování nízkouhlíkové budoucnosti, ochrany vodních zdrojů a biodiverzity, recyklaci svých produktů a globálního udržitelného rozvoje jak s ohledem na životní prostředí, tak i na sociální aspekty svých aktivit. Finanční instituce tak mají povinnost zveřejňovat informace o jednotlivých investičních instrumentech a portfoliích a o podílu jejich aktivit na činnostech, které jsou považovány za „zelené“. Tato povinnost vzniká již od ledna 2022 na bázi subjektivního hodnocení a poté od ledna 2023 na bázi screeningu objektivních kritérií (tzv. taxonomie).

Zveřejňování a vykazování informací o činnostech a produktech se nyní týká:

  • nefinančních společností, které jsou kotované na regulovaných trzích;
  • správců portfolií (fondů, pojišťoven, penzijních společnosti a asset managementu);
  • finančních institucí (bank, úvěrových společností a obchodníků s cennými papíry);
  • ostatních společností, které mají zájem z marketingových či jiných důvodů.

Jak se to projeví v poskytování úvěrů

Vedle obecného tlaku veřejnosti a médií na prosazování těchto myšlenek hrají významnou roli i finanční instituce při posuzování financování jednotlivých projektů nejen formou investic, ale i úvěrů. Řada bank se snaží již nyní preferovat a leckdy i zvýhodňovat tyto „zelené“ projekty. Stává se tedy standardem, že od žadatelů na financování jsou požadována vedle ekonomických kalkulací i data týkající se jak jednorázových, tak i dlouhodobých dopadů zamýšlených projektů na životní prostředí.

Tento sběr srozumitelných a snadno interpretovatelných dat, však musí následně vést k stanovení dobře definovaného číselného vyjádření („green rating“) pro poskytování případných zvýhodnění.

Bez automatizovaného systému to v budoucnu bude obtížné

Definice, interpretace a vyhodnocení sbíraných dat je již nyní různá pro jednotlivé obora, ale je jisté, že se budou měnit i v čase. Obdobně i taxonomie vedoucí k vykazování podílu zelených investic předpokládá pravidelnou aktualizaci. Proto společnost ARBES Technologies pracuje intenzivně na vývoji odpovídajícího otevřeného automatizovaného systému pro své klienty. „Návrh podoby výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce připravujeme v rámci naší servisní podpory. Pro sběr dat plánujeme jak importy formálních dat ze systémů třetích stran, tak i jejich získání např. v podobě dotazníku prostřednictvím smartphonu, jak to nyní děláme v oblasti investic. Plná automatizace pro společnosti bude znamenat výrazné zjednodušení těchto procesů, urychlení jejich zavádění a posílení pozice těchto společností na trhu v oblasti ESG,“ vysvětluje princip funkčnosti Tomáš Rubač. V řešení společnosti ARBES Technologies navíc nechybí ani možnost generovat zelené reporty za jednotlivá portfolia (fondy, asset management) a generování KPI reportů za OCP.

Je třeba si také uvědomit, že v následujících letech vstoupí v platnost řada dalších legislativních iniciativ souvisejících s ESG. Udržitelnost tedy do budoucna nebude volbou, ale povinností. Společnost ARBES Technologies je připravena tyto povinnosti společností pomáhat plnit.